ภาคเรียนที่ 2 เข้าเรียนชุมนุมเดิมกับภาคเรียนที่ 1 นะคะ


กิจกรรมชุมนุม กำหนดให้เลือกชุมนุม ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ค่ะ