เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: มทบ.13
ผู้ดูแล: นายประพันธ์ เสมอใจ และนางวรรณภา บุญประทีป, นายกุลว...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: มทบ.13
ผู้ดูแล: นายประพันธ์ เสมอใจ และนางวรรณภา บุญประทีป, นายกุลว...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: มทบ.13
ผู้ดูแล: นายประพันธ์ เสมอใจ และนางวรรณภา บุญประทีป, นายกุลว...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ลานโดม หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: นางจิระพร สมศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ลานโดม หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โดมหน้าตึก 6
ผู้ดูแล: นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 4
ผู้ดูแล: นางวิภาณีย์ จิรธรภักดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 641
ผู้ดูแล: นางสมพิศ พูลเจริญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: นางสาวศศิวิมล เกลียวทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นางสาวศิริลักษณ์ เสถียรกิจ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 647
ผู้ดูแล: นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุบงกช
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 647
ผู้ดูแล: นางสาวชนิดา ปาลบุตร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 647
ผู้ดูแล: นางพัชยา คำอิสสระ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 635
ผู้ดูแล: นางสาวปัทมา ปัทมสูต
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธนภณ บุญพลอย
รับสมัคร:
Note:-

16. GAT

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 336
ผู้ดูแล: นางสาววิภาดา แสงสว่าง
รับสมัคร:
Note:-

17. GSP

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ศูนย์คณิตศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นางสาวกมลวรรณ หาวัน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 648
ผู้ดูแล: นางจิดาภา สุวรรณศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 648
ผู้ดูแล: นางสกาวเดือน ฉาบพิมาย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 638
ผู้ดูแล: นางธนพรรณ นาคะนคร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 329
ผู้ดูแล: นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ
รับสมัคร:
Note:-

22. PAT1

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 326
ผู้ดูแล: นายมนัส พลชำนิ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 637
ผู้ดูแล: นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 2
ผู้ดูแล: นายวรวิทย์ มรกต
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: นางจิรฐา เจริญสลุง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 315
ผู้ดูแล: นางสาวนพวรรณ ทับทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 633
ผู้ดูแล: นางสาวศิริณี นันทศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: นายยอดยิ่ง ทองหล่อ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 636
ผู้ดูแล: นางวิไลรัตน์ วสุริย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: นางจารุวรรณ ยังรักษา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: นายกำพล คนึงเหตุ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: นางสาวแสงเทียน ปานเกิด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: นางสาวเชษฐธิดา จันทร์งาม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 224
ผู้ดูแล: นางอัญชลี ศิริสนธิ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 3 สุพรรณิการ์
ผู้ดูแล: นายพัชศรากร กฤซอาคม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว 2
ผู้ดูแล: นางสุวัฒนา สุพันธนา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว 2
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี
รับสมัคร: ม.4 และ ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว 2
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพลอย ปานเพชร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว 2
ผู้ดูแล: นายสุเทพ อู่พยัคฆ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: นางสาวมาลี แนบเนียร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 2
ผู้ดูแล: นางภัทรี เนื้อทิพย์แสงสี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 543
ผู้ดูแล: นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ลานโดม อาคาร 6 (หน้าห้องประชาสัมพันธ์)
ผู้ดูแล: นางกาญจนา ป้านทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 312
ผู้ดูแล: นางสาวนุสรา ขวัญศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ศรีบุญเรือง 3
ผู้ดูแล: นายสราวุฒิ ศักดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 328
ผู้ดูแล: นางสอาด ฉ่ำแสง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: นางสาวทิพนารี จำปาน้อย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 413
ผู้ดูแล: นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: นายนฏกร บุญล้อม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: นายอำนวย แป้นโต
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 1
ผู้ดูแล: นางปิยาภรณ์ อุทุมภา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 2
ผู้ดูแล: นายจตุพร น้อยบุญสุข
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 3
ผู้ดูแล: นางนงนุช ประดับวงษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 3
ผู้ดูแล: นายวรวิช ทองดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 4
ผู้ดูแล: นางอัจจนา ศิริวรรณ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 1
ผู้ดูแล: นางสุขฤทัย หวันเสนา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 4
ผู้ดูแล: นางณัฐชนา แสงเมือง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 334
ผู้ดูแล: นางอภิรัตน์ กองสุทธิ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคหกรรม ชั้น 1
ผู้ดูแล: นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารช่างไฟฟ้า
ผู้ดูแล: นายนิรุตต์ มีลาภ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 5 ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางสาวดอกจันทร์ พวงยอด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: นางพรรณวิภา จันโทกุล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารช่างไฟฟ้า
ผู้ดูแล: ว่าที่ร.ต.ประภัสสรากร แจ่มเสือ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: สิบโทหญิงนฤมล คำนนท์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: นางสาวบุษกร หอมกระแจะ
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 628
ผู้ดูแล: นางลภัสรดา อินทร์บำรุง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นายชลเทพ สมัครการ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย อาคาร 1 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นายสมบัติ นิชเปี่ยม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย อาคาร 1 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นายวีรยุทธ นิลทุ้ย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 112
ผู้ดูแล: นางกาญจนา กาญจนโหติ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 113
ผู้ดูแล: นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศรีบุญเรือง 3
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสิฐ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 644
ผู้ดูแล: นางสาววรรณวิศา กรีโสภา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ลานโดม หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: นายเศกสันต์ ทองไทย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ธนาคารโรงเรียน อาคาร 7
ผู้ดูแล: นางสาวมารศรี ภุมรินทร์
รับสมัคร: นักเรียนพื้นฐานห้องธุรกิจ
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 319
ผู้ดูแล: นายศุภสฤษฏ์ ชาปัญญา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิทย์
ผู้ดูแล: นายสมเกียรติ พิรมรัมย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 5
ผู้ดูแล: นายภัทร แสงเพ็ง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ลานหน้าโรงฝึกงานช่างยนต์
ผู้ดูแล: นายวิชัย จันทร์ศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์ อาคาร 1 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นางรพีพรรณ ปิ่นมณี
รับสมัคร: นักเรียน ม.4/26ก
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์ อาคาร 1 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นางนงค์เยาว์ บุตรศรี
รับสมัคร: รับเฉพาะนักเรียน ม.5/26ก
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์ อาคาร 1 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นางสาวสิรินภา วิงวอน
รับสมัคร: นักเรียน ม.6/26ก
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สนามบาส
ผู้ดูแล: นายโอภาศ ตันติผาติ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: นายรังสรรค์ วงษ์สกุล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางยุภาพร อรรคบุตร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 646
ผู้ดูแล: นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 545
ผู้ดูแล: นายธนบัตร พึ่งอิ่ม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 545
ผู้ดูแล: นางสาวสุมาลี สิงห์ทองราช
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 321
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐธยาน์ สมชนะ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 321
ผู้ดูแล: นายฐิติพงษ์ พวงจำปี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: นางวัลภา สถานนท์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 315
ผู้ดูแล: นางนงลักษณ์ ใจบุญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 316
ผู้ดูแล: นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: นายศราวุฒิ บำรุงศิลป์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 339
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา นันทิทัน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: นางศรีสมัย รัตนีมงคล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 337
ผู้ดูแล: นางสาวอรอุมา พุดต้น
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 642
ผู้ดูแล: นางสาวเกวลี จันทร์ทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 634
ผู้ดูแล: นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 338
ผู้ดูแล: นางน้องนุช หล่อประเสริฐ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องทานตะวัน ชั้น 2 อาคาร 6
ผู้ดูแล: นายอมรชัย สถานนท์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 547
ผู้ดูแล: นางเสาวนีย์ ธรรมพิธี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นายอำนาจ สุขสุเสียง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นายอำนาจ สมประสงค์ และนางประไพ พุ่มพฤกษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางประไพ พุ่มพฤกษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องการเงิน ชั้น 1 หอประชุมพิบูลสงคราม
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา คงเรียน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 335
ผู้ดูแล: นางวันเพ็ญ แสงชาติ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 537
ผู้ดูแล: นางกอบกุล ธรรมธุรส
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ชั้นล่างอาคาร 7
ผู้ดูแล: นายทรงภพ ร่มสายหยุด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายภานุวัฒน์ ทาบุตร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นายณัฐวรรณวัฒน์ ยิ้มสิงห์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 643
ผู้ดูแล: นางณภัชนันท์ แชร์แมน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 6
ผู้ดูแล: นางสาววันวิสาข์ กันทวี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: นางสาวไกรวัลย์ ผาสุข
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 122 ห้องศิลปะ 1
ผู้ดูแล: นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: นางสาวฐิติรัตน์ เจือรส
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 645
ผู้ดูแล: นางมงคล ออกแมน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 411
ผู้ดูแล: นายนิรันดร์ ร่มพุดตาล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 436
ผู้ดูแล: นางสาวสุรวดี พุทธา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นางน้ำเพชร สิงห์โต
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 546
ผู้ดูแล: นางสาวพัตร์นิวรรณ ศิริภูมิ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 546
ผู้ดูแล: นายฉัตรชัย พุ่มเถื่อน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องชมนาด
ผู้ดูแล: นายสมโชค อากาศ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 433
ผู้ดูแล: นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิทย์
ผู้ดูแล: นายภาคภูมิ รักสุภาพ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิทย์
ผู้ดูแล: นายอโนทัย กลิ่นยา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: นางสาวพัตราภรณ์ สอนทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: นางสาวน้ำทิพย์ บัวสุวรรณ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ศูนย์สังคมศึกษา ชั้น 3 อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวณัชชณิช ทิพกุล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 544
ผู้ดูแล: นางพิชญ์อาภา ทองดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 533
ผู้ดูแล: นางสาวสุภาภรณ์ วันเมืองเก่า
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารช่างไฟฟ้า
ผู้ดูแล: นายพยนต์ มงคล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 1
ผู้ดูแล: นายเสน่ห์ กองศาสนา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 721
ผู้ดูแล: นางลวาศรี ศรีจำปา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ศูนย์อาเซียน ชั้น 2 อาคาร 6
ผู้ดูแล: นางกนกวรรณ สร้อยคำ
รับสมัคร:
Note:-